xiànɡ | 胡講切
頭後也。从頁工聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

頭後也。
頭後者、在頭之後。後項雙聲。故項槖亦曰後槖也。肉部曰。脰、項也。公羊傳。搏閔公這脰。何云。脰、頸也。齊人語。此當曰項而曰頸者、渾言則不別。小雅。四牡項領。傳曰。項、大也。此謂項與𨾊同。
从𩑋。工聲。
胡講切。九部。
comments powered by Disqus