yǎn | 魚檢切
𪙊皃。从頁僉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𪙊皃也。
𪙊者、齒差也。篇、韵皆云。𩑳顩、不平也。𩑳邱檢切。字當作{𢆉+頁[左右]}。𢆉聲。按許說顩之本義。文選解嘲顩頤、乃假顩爲䫡也。
从𩑋。
齒差必形於外。故从𩑋。
僉聲。
魚檢切。七部。
comments powered by Disqus