yán | 五咸切
頭頰長也。从頁兼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

頭頰長也。
四字當作頭陝面長皃、五字。玉篇云。頭頰面長皃。頰亦譌字。廣韵。面長皃。則少頭陝二字。文選解嘲。顩頤折頞。韋昭曰。面長曰顩。欺甚切。玉篇引蒼頡云。顩、面長銳頤之皃。葢解嘲及蒼頡皆以顩爲䫡也。
从𩑋。兼聲。
五咸切。七部。
comments powered by Disqus