tǐnɡ | 他挺切
狹頭頲也。从頁廷聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

狹頭頲也。
疑當作頲頲也。假借爲挺直之挺。釋詁曰。頲、直也。
从𩑋。廷聲。
他挺切。十一部。
comments powered by Disqus