wěi | 語委切
頭閑習也。从頁危聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

頭閑習也。
閑當作嫺。字之誤也。引伸爲凡嫺習之偁。釋詁曰。頠、靜也。頠與女部之姽義略同。
从𩑋。危聲。
語委切。十六部。
comments powered by Disqus