mén | 莫奔切
繫頭殟也。从頁昏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

繫頭殟也。
歹部曰。殟者、暴無知也。今本譌作胎敗。則此以殟釋䫒、遂不可通。集韵、類篇引此條有謂頭被繫無知也七字。當是古注語。玉篇引莊子云。問焉則䫒然。䫒、不曉也。按與心部之惛音義略同。
从𩑋。昏聲。
莫奔切。十三部。
comments powered by Disqus