tiǎn | 他典切
面見也。从面、見,見亦聲。《詩》曰:“有靦面目。”
AD
𩈍

𩈍

或从旦。

清代 段玉裁《說文解字注》

面見人也。
各本無人。今依毛詩正義補。面見人、謂但有面相對自覺可憎也。小雅何人斯。有靦面目。傳曰。靦、?也。女部曰。?、面靦也。按心部曰。青徐謂慙曰㥏。音義皆同。而一从心者、慙在中。一从面者、媿在外。韋注國語曰。靦、面目之皃也。
从面見。
此以形爲義之例。
見亦聲。
他典切。十四部。
或从旦。
旦聲也。玉篇曰。埤蒼?同靦。字書作?。
comments powered by Disqus