miǎn | 彌兖切
不見也。象壅蔽之形。凡丏之屬皆从丏。

清代 段玉裁《說文解字注》

不見也。象雝蔽之形。
雝各本作壅。今正。其實許書當作邕也。禮經。乏參侯道。居侯黨之一。西五步。鄭曰。容謂之乏。所以爲獲者御矢也。周禮鄭司農注云。容者、乏也。待𫉬者所蔽。按之與丏篆文相似。義取蔽矢。豈禮經本作丏與。彌兖切。古音在十二部。以𡧍賓字知之。
comments powered by Disqus