lèi | 盧對切
耕多艸。从艸、耒,耒亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

耕多艸。从艸耒。
耒所以耕也。從耒艸㑹意。
耒亦聲。
兼形聲。盧對切。十五部。
comments powered by Disqus