qiān | 苦閑切
鬢秃也。从髟閒聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鬢禿也。
𦒱工記顅脰注曰。顅故書或作牼。鄭司農云。牼讀爲鬜頭無髮之鬜。按大鄭改牼爲鬜。而今書作顅。頁部云。顅、頭鬢少髮也。是鬜顅音義皆同。顅卽鬜也。明堂位注曰。齊人謂無髮爲禿楬。釋名曰。禿、無髮沐禿也。毼頭生瘡曰瘕。毼亦然也。毼與楬皆卽鬜也。
从髟。閒聲。
苦閒切。十四部。經典釋文鬜有苦瞎枯曷二反。明堂位釋文楬有苦瞎苦八二反。
comments powered by Disqus