shè | 識列切
香艸也。从艸設聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

香艸也。
香艸當作艸香。前文菅芎已下十二字皆。說香艸。蔎芳蕡不與同列。而廁苾下。是非艸名可知也。劉向九歎。懷椒𦕼之蔎蔎。王注。椒𦕼、香草也。蔎蔎、香貌。
从艸。設聲。
識列切。又桑葛切。十五部。
comments powered by Disqus