bào | 薄皓切
覆也。从勹覆人。

清代 段玉裁《說文解字注》

覆也。
此當爲抱子、抱孫之正字。今俗作抱、乃或捊字也。衣部之袌、則訓裏也。
从勹人。
薄晧切。廣韵薄報切。古音在三部。
comments powered by Disqus