jiàn | 在甸切
薦蓆也。从艸存聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

薦席也。
薦見廌部。艸也。不云艸席、云薦席者。取音近也。席各本誤蓆。薦席爲承藉。與所藉者爲二。故釋言云。荐、原、再也。如且爲爼几。故亦爲加增之䛐。易作洊。
从艸。存聲。
在甸切。古音在十二十三部。荐與薦同音。是以承藉字多假借爲之。如節南山傳。薦、重也。說文云。且、薦也。皆作荐乃合。左傳云。戎狄荐居。外傳荐處。服云。荐、艸也。此謂荐同薦。韋云。荐、聚也。此與爾雅再訓近。
comments powered by Disqus