jiè | 慈夜切
祭藉也。一曰艸不編,狼藉。从艸耤聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

祭藉也。
稭字下禾?去其皮。祭天以爲藉也。引伸爲凡承藉、蘊藉之義。又爲假藉之義。
一曰艸不編。狼藉。
此別一義。
从艸。耤聲。
慈夜秦昔二切。古音在五部。
comments powered by Disqus