náo | 奴刀切
山,在齊地。从山狃聲。《詩》曰:“遭我于峱之間兮。”

清代 段玉裁《說文解字注》

峱山也。
舊奪峱字、也字。今補。三字句。
在齊地。
上文五嶽不言在者、人所共知。不待言也。齊風還曰。遭我乎峱之閒兮。傳曰。峱、峱山也。地理志引作嶩。師古云。亦作巎。音皆乃高反。
从山。狃聲。
奴刀切。古音在三部。
詩曰。遭我于峱之閒兮。
今詩于作乎。漢書作虖。
comments powered by Disqus