jué | 子說切
朝會束茅表位曰蕝。从艸絕聲。《春秋國語》曰:“致茅蕝,表坐。”

清代 段玉裁《說文解字注》

朝㑹束茅表位曰蕝。
晉語。昔成王盟諸侯於岐陽。置茅蕝。設望表。與鮮卑守燎。故不與盟。司馬貞引賈逵云。束茅以表位爲蕝。許用賈侍中說也。史記、漢書叔孫通傳字作蕞。如淳曰。蕞謂以茅翦樹地。爲纂位尊卑之次也。
从艸。絕聲。
子悅切。又茲㑹切。又音纂。此十四部十五部合音。何氏纂文云。蕝今之纂字。是也。鄭注樂記作鄼。作管切。今人編纂之語本此。
comments powered by Disqus