ɡuō | 古博切
山,在鴈門。从山𩫖聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𡾘山也。在鴈門。
地理志。鴈門郡領縣十四。有崞縣。葢以山名縣也。不言某縣者、略也。今崞縣故城在山西直𥻳代州崞縣。西三十五里。崞山在縣西南四十里。
从山。𩫖聲。
古博切。五部。
comments powered by Disqus