kēnɡ | 戶經切
𡷨
谷也。从山坙聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𡷨谷也。
三字句。各本𠜂𡷨字。今補。廣韵曰。𡷨口莖切。或作硎。谷名。在麗山。昔秦密種瓜處。按秦冬月種瓜谷中溫處。瓜實。因使諸生往視。說之。發機阬諸生。事見尙書正義所引衞宏詔定古文官書序。漢書儒林傳注、藝文類聚卷八十七同。而師古作阬谷。正義及類聚作硎谷。實則𡷨谷也。
从山。巠聲。
戸經切。十一部。
comments powered by Disqus