è | 五葛切
岸高也。从山、厂,厂亦聲。凡屵之屬皆从屵。

清代 段玉裁《說文解字注》

岸高也。
屵之言䡾䡾然也。廣韵。高山狀。
从山厂。厂亦聲。
五葛切。十四十五部。
comments powered by Disqus