duī | 都回切
高也。从屵隹聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

高也。
玉篇曰。亦作陮。按𨸏部曰。陮隗、高也。義同字異。
从屵。隹聲。
都回切。十五部。玉篇徒罪切。
comments powered by Disqus