chá | 宅加切
開張屋也。从广秅聲。濟陰有㢉縣。

清代 段玉裁《說文解字注》

開張屋也。
謂屋之開張者也。
从广。秅聲。
宅加切。古音在五部。今字作䅊。殊誤。
comments powered by Disqus