pánɡ | 薄江切
高屋也。从广龍聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

高屋也。
謂屋之高者也。故字从广。引伸之爲凡高大之偁。小雅。四牡龐龐。傳曰。龐龐、充實也。
从广。龍聲。
薄江切。九部。詩音義鹿同反。徐扶公反。
comments powered by Disqus