zhì | 直里切
儲置屋下也。从广寺聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

儲置屋下也。
庤與偫音義同。云置屋下者、以其字从广也。周頌。庤乃錢鎛。傳曰。庤、具也。
从广。寺聲。
直里切。一部。
comments powered by Disqus