fèi | 方肺切
屋頓也。从广發聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

屋頓也。
頓之言鈍。謂屋鈍置無居之者也。引伸之、凡鈍置皆曰廢。淮南覽冥訓。四極廢。高注。廢、頓也。古謂存之爲置。棄之爲廢。亦謂存之爲廢。棄之爲置。公羊傳曰。去其有聲者。廢其無聲者。鄭曰。廢、置也。于去聲者爲廢。謂廢畱不去也。左傳。廢六關。王肅家語作置六關。淮南子。舜葬蒼梧。不變其肆。高注。不煩市井之所廢。莊子曰。廢一於堂。廢一於室。仲尼弟子列傳。子貢好廢居。與時轉貨。貨殖列傳作廢箸鬻財。徐廣曰。箸猶居也。讀如貯。廢之爲置如徂之爲存、苦之爲快、亂之爲治、去之爲藏。
从广。發聲。
方肺切。十五部。古可入聲。
comments powered by Disqus