miào | 眉召切
尊先祖皃也。从广朝聲。
AD
庿

庿

古文。

清代 段玉裁《說文解字注》

尊先祖皃也。
尊其先祖而以是儀皃之。故曰宗廟。諸書皆曰。廟、皃也。祭法注云。廟之言皃也。宗廟者、先祖之尊皃也。古者廟以祀先祖。凡神不爲廟也。爲神立廟者、始三代以後。
从广。朝聲。
聲字葢衍。古文从苗爲形聲。小篆从广朝。謂居之與朝廷同尊者、爲會意。眉召切。二部。
古文。
見禮經十七篇。凡十七篇皆作庿。注皆作廟。
comments powered by Disqus