shí | 常隻切
山石也。在厂之下;囗,象形。凡石之屬皆从石。

清代 段玉裁《說文解字注》

山石也。
或借爲碩大字。或借爲䄷字。䄷、百二十斤也。
在厂之下。囗象形。
常隻切。古音在五部。
comments powered by Disqus