kuì | 求位切
艸器也。从艸䝿聲。
AD
臾

古文蕢,象形。《論語》曰:“有荷臾而過孔氏之門”。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸器也。
孟子曰。不知足而爲屨。我知其不爲蕢也。知蕢是盛物之器。
从艸。貴聲。
求位切。十五部。
古文蕢。象形。論語曰。有荷臾而過孔氏之門。
此古文論語也。憲問篇。
comments powered by Disqus