tuān | 他耑切
獸也。从豸耑聲。讀若湍。

清代 段玉裁《說文解字注》

貒獸也。
各本無貒字。今補。三字爲一句。釋獸曰。狐貍貒貈醜。其足蹯。其跡𠘯。貒子貗。
似豕而肥。
各本無此四字。今依韵會所據及爾雅音義所引補。
从豸。耑聲。讀若湍。
他耑切。十四部。
comments powered by Disqus