shèn | 時忍切
社肉,盛以蜃,故謂之祳。天子所以親遺同姓。从示辰聲。《春秋傳》曰:“石尚來歸祳。”

清代 段玉裁《說文解字注》

社肉。盛之㠯蜃。故謂之祳。
五經異義曰。古左氏說。脤、祭社之肉。盛之以蜃。鄭注掌蜃、杜注左傳皆同。蜃祳曡韵。經典祳多从肉作脤。詩緜箋、掌蜃注徑用蜃爲祳字。
天子所㠯親遺同姓。
大宗伯以脤膰之禮。親兄弟之國。大行人歸脤以交諸矦之福。
从示。辰聲。
時忍切。古音在十三部。
春秋傳曰。石尚來歸祳。
春秋經定公十四年文。凡說文引春秋經皆𣪠諸傳。謂左氏春秋有此文也。
comments powered by Disqus