xiànɡ | 徐兩切
長鼻牙,南越大獸,三秊一乳,象耳牙四足之形。凡象之屬皆从象。

清代 段玉裁《說文解字注》

南越大獸。
獸之冣大者。而出南越。
長鼻牙。
有長鼻長牙。以上七字依韵會所據小徐本。
三年一乳。
左傳定四年正義作三年一乳字。按古書多假象爲像。人部曰。像者、似也。似者、像也。像从人象聲。許書一曰指事。二曰象形。當作像形。全書凡言象某形者、其字皆當作像。而今本皆从省作象。則學者不能通矣。周易𣪠辭曰。象也者、像也。此謂古周易象字卽像字之假借。韓非曰。人希見生象。而案其圖以想其生。故諸人之所以意想者皆謂之象。似古有象無像。然像字未製以前。想像之義巳起。故周易用象爲想像之義。如用易爲簡易變易之義。皆於聲得義。非於字形得義也。韓非說同俚語。而非本無其字、依聲托事之恉。
象耳牙四足尾之形。
象當作像。耳牙疑當作鼻耳。尾字各本無。今補。徐㒳切。十部。
comments powered by Disqus