xuān | 火玄切
青驪馬。从馬肙聲。《詩》曰:“駜彼乘駽。”

清代 段玉裁《說文解字注》

靑驪馬。
謂深黑色而戴靑色也。魯頌有駜曰。駜彼乘駽。釋嘼、毛傳皆曰。靑驪曰駽。
从馬。肙聲。
火玄切。十四部。按當火縣切。
comments powered by Disqus