luò | 盧各切
馬白色黑鬣尾也。从馬各聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

馬白色黑鬣尾也。
釋嘼曰。白馬黑鬣駱。詩音義曰。樊、孫爾雅並作白馬黑髦鬣尾也。然則許正同樊。孫本矣。魯頌毛傳亦曰。白馬黑髦曰駱。按今毛詩有驒有駱。有駵有雒。毛曰。黑身白鬣曰雒。正與白身黑鬣曰駱互異。正義曰。定本、集注及徐音皆作駱。釋文亦云。雒本或作駱。然則本二物相似而同名。淺人惑之。乃妄改字。
从馬。各聲。
盧各切。五部。
comments powered by Disqus