zhí | 陟立切
絆馬也。从馬,囗其足。《春秋傳》曰:“韓厥執馽前。”讀若輒。
AD
𦅬

𦅬

馽或从糸執[𡙕]聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

絆馬足也。
足字依韵會補。糸部曰。絆者、馬繫也。是爲轉注。小雅白駒傳曰。縶、絆也。周頌有客箋同。莊子連之以羈馽。卽此字。
从馬○其足。
○象絆之形。隸書作馽。失其意矣。陟立切。七部。
春秋傳曰。韓厥執𩡳前。
前當作歬。語見成公二年左傳。今左作執縶馬前。葢古本正作執𩡳前。改易誤衍耳。許意、絆是物、𩡳是人用物。據傳文則謂絆爲𩡳。
comments powered by Disqus