zhēnɡ | 煑仍切
折麻中榦也。从艸烝聲。
AD
䒱

蒸或省火。

清代 段玉裁《說文解字注》

析麻中榦也。
析各本作折。誤。謂木音匹刃切其皮爲麻。其中莖謂之蒸。亦謂之菆。今俗所謂麻骨棓也。潘岳西征賦李注云。菆井卽渭城賣麻蒸市也。毛詩傳曰。粗曰薪。細曰蒸。周禮甸師注云。大曰薪。小曰蒸。是凡言薪蒸者、皆不必專謂麻骨。古凡燭用蒸。弟子職云。蒸閒容蒸。毛詩傳云。蒸盡摍屋而繼之是也。
从艸。烝聲。
煑仍切。六部。
蒸或省火。
丞聲烝聲一也。大射儀注、旣夕禮注皆作此䒱。張淳、葉林宗所見釋文皆爾。
comments powered by Disqus