lín | 力珍切
牝麒也。从鹿吝聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

牝麒也。
張揖注上林賦曰。雄曰麒。雌曰麟。其狀麇身牛尾狼題。郭璞曰。麒似麟而無角。
从鹿。吝聲。
力珍切。按吝聲古音在十三部。經典麒麟無作麐者。惟爾雅从吝。而亦云本又作麟。許書別麟麐爲二。又別麒麟之牡牝。未知許書古本固如此不。玉篇、廣韵皆麟麐爲一字。許書葢本無麐字。淺人所增。今於麒篆下補麒麟二字於仁獸之上。而刪麐篆倂解說。則於古經傳及爾雅皆無不合。單𧦝麟者、大牡鹿也。𧦝麒麟者、仁嘼也。麒麟可單𧦝麟。麐者、麟之或字。
comments powered by Disqus