mánɡ | 莫江切
犬之多毛者。从犬从彡。《詩》曰:“無使尨也吠。”

清代 段玉裁《說文解字注》

犬之多毛者。
釋嘼、毛傳皆曰。尨、狗也。此渾言之。許就字分別言之也。引伸爲襍亂之偁。小戎箋曰䝉尨是也。牛白黑襍毛曰牻。襍語曰哤。皆取以會意。
从犬彡。
會意。彡以言其多毛也。莫江切。九部。
詩曰。無使尨也吠。
召南野有死麇文。
comments powered by Disqus