jiǎo | 古巧切
少狗也。从犬交聲。匃奴地有狡犬,巨口而黑身。

清代 段玉裁《說文解字注》

少犬也。
犬各本作狗。今依急就篇注、事類賦注作犬。淮南俶眞訓。狡狗之死也。割之有濡。高注。狡、少也。引伸爲狂也、滑也、疾也、健也。
从犬。交聲。
古巧切。二部。
匈奴地有狡犬。巨口而黑身。
周書王會解。匈奴以狡犬。狡犬者、巨身四尺果。顏注急就篇曰。狡犬、匈奴中大犬也。鉅口而赤身。
comments powered by Disqus