xiē | 許謁切
短喙犬也。从犬曷聲。《詩》曰:“載獫猲獢。”《爾雅》曰:“短喙犬謂之猲獢。”

清代 段玉裁《說文解字注》

猲獢、
各本奪此二字。今依全書通例補。雙聲字也。
短喙犬也。
見釋嘼、毛詩傳。
从犬。曷聲。
許謁切。十五部。毛詩作歇。爾雅又作?。今爾雅釋文作獥。乃轉寫譌字也。詩釋文曰。說文音火遏反。
詩曰。載獫猲獢。
秦風四驖文。
爾雅曰。短喙犬謂之猲獢。
釋嘼文。此引詩、又引爾雅。可以證不?不來也、騋牝驪牝也二條皆有譌奪。
comments powered by Disqus