zhù | 之戍切
黃犬黑頭。从犬主聲。讀若注。

清代 段玉裁《說文解字注》

黃犬黑頭。
廣雅說犬屬有㹥。
从犬。主聲。讀若注。
之戍切。古音在四部。
comments powered by Disqus