xīnɡ | 桑經切
猩猩,犬吠聲。从犬星聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

猩猩、犬吠聲。
遠聞犬吠聲猩猩然也。
从犬。星聲。
桑經切。十一部。按禮記、爾雅皆有猩猩。記曰。猩猩能言。猩猩亦作狌狌。許不錄狌字。猩字下亦不言獸名。豈以形乍如犬因之得名故與。
comments powered by Disqus