liú | 力求切
𪕚
竹鼠也。如大。从鼠,畱省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

竹鼠也。如犬。
後世所謂竹?也。莊子作畱。又作?。
从鼠。丣聲。
各本作畱省聲。今正。力求切。三部。
comments powered by Disqus