ɡǒu | 古厚切
艸也。从艸句聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。
孔注論語云。苟、誠也。鄭注燕禮云。苟、且也。假也。皆假借也。
从艸。句聲。
古厚切。四部。籒文作?。
comments powered by Disqus