jué | 居月切
鼈也。从艸厥聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鼈也。
釋艸、毛傳同。陸機云。周秦曰蕨。齊魯曰鼈。鼈俗從艸。
从艸。厥聲。
居月切。十五部。籒文作?。
comments powered by Disqus