suō | 蘇禾切
鎬侯也。从艸沙聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鎬矦也。
夏小正。正月緹縞。縞也者、莎隨也。緹也者、其實也。先言緹而後言縞者、何也。緹先見者也。釋艸。薃矦、莎。其實媞。按縞薃鎬同字。許讀爾雅鎬矦爲句。鎬矦雙聲。莎隨㬪韵。皆絫呼也。單呼則曰縞、曰莎。其根卽今香附子。
从艸。沙聲。
穌禾切。十七部。籒文作?。漢書地理志?題。省水從?。?與少同也。俗誤作芯。
comments powered by Disqus