biāo | 甫遙切
火飛也。从火㶾聲。讀若摽。

清代 段玉裁《說文解字注》

火飛也。
玄應引三蒼云。熛、迸火也。吕氏春秋云。突泄一熛。焚宮燒𧂐。班固答賓戯借猋爲之。
从火。𤐫聲。讀若摽。
甫遥切。二部。當必遥切。按同部票熛二字同音同義。熛卽票聲。似票正熛俗。故集韵、類篇、韵會皆合二爲一。然李善、玄應所引皆有熛字。玉篇亦分載。未容改併。
comments powered by Disqus