hàn | 呼旰切
𧅻
艸也。从艸𪅀聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。从艸。𪅀聲。
呼旰切。十四部。籒文作𧆚。按鳥部𪅀?一字也。而艸部䕿䕿各字。恐有誤。
comments powered by Disqus