zhuó | 之若切
明也。从火卓聲。《周書》曰:“焯見三有俊心。”

清代 段玉裁《說文解字注》

朙也。从火。卓聲。
之若切。二部。
周書曰。焯見三有俊心。
立政文。今尙書作灼。古義焯灼不同。
comments powered by Disqus