lái | 洛哀切
蔓華也。从艸來聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蔓華也。
今釋艸作釐、蔓華。許所見作萊。小雅北山有萊之萊。未知卽此與不也。經典多用爲艸萊字。
从艸。來聲。
洛哀切。一部。籒文作?。
comments powered by Disqus