dài | 徒耐切
畫眉也。从黑朕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

畫睂墨也。
依小徐有墨字。玉篇作黑。黱者、婦人畫睂之黑物也。釋名曰。黛、代也。滅睂毛去之。以此畫代其處也。通俗文曰。㸃靑石謂之㸃黛。服䖍、劉熙字皆作黛。不與許同。漢人用字不同之徵也。黛者、黱之俗。楚辭、國策遂無作黱者。
从黑。朕聲。
徒耐切。按朕聲本在七部六部合音。轉入一部。又變其體爲黛。如螟?字古亦作螟螣。
comments powered by Disqus