shēn | 所臻切
盛皃。从焱在木上。讀若《詩》“莘莘征夫”。一曰伇也。

清代 段玉裁《說文解字注》

盛皃。
木部䯂字下曰.衆盛也。此與同意。
从焱在木上。
會意。
讀若詩曰莘莘征夫。
讀如此莘字也。今毛詩皇皇者華。駪駪征夫。馬部駪下不引詩。而此引作莘莘。招䰟引作侁侁。亦作莘莘。音相近也。所臻切十。二十三部。
古文伷一曰嶷。
此六字譌誤不可通。
一曰役也。
役上當有讀若二字。
comments powered by Disqus